Pojištění osob

Přidáno 06.07.2008

Splnění životních cílů a přání závisí na množství prostředků, které jsme schopni získat. Naše výdělečné aktivity mohou být rozmanité, od zaměstnaneckého poměru přes podnikání k vlastnictví firem, nemovitostí či kapitálového majetku. Zpočátku, a u řady lidí i dlouhodobě, závisí příjem na vlastní pracovní aktivitě. A pro tu je předpokladem dobrá fyzická kondice, zdraví. Proto i rizika, která ohrožují splnění plánů, se týkají zmíněné oblasti.

To, co především můžeme ovlivnit, je zdravý životní styl. Co naopak zpravidla neovlivníme, jsou nehody, úrazy a nemoci. Avšak můžeme se proti nim pojistit.

Nebezpečí hrozí rodinným financím především ze tří směrů:

  • Smrt ekonomicky činné osoby
  • Invalidita ekonomicky činné osoby
  • Dlouhodobá nemoc ekonomicky činné osoby

Otázka zní: na jaké částky bychom měli jednotlivá pojistná krytí sjednat? Pojďme se na ně podívat zblízka.

Stanovení pojistné částky pro případ smrti je vztaženo k čistému ročnímu příjmu výdělečně aktivní osoby. Jako rozumné minimum vychází z dlouhodobých studií trojnásobek uvedené částky. Jestliže tedy jeden z manželů přináší do rodinného hospodaření řekněme 25 000,- měsíčně a druhý 15 000,-, pak pojistná částka pro případ smrti prvního z nich by činila 900 000,-, druhý by měl být pojištěn na 540 000,-. Má se za to, že během tříletého období má rodina zajištěny běžné příjmy a může pokračovat i v investicích pro splnění plánovaných cílů. Zároveň jde o dostatečně dlouhé období, během nějž se zbývající její členové mohou vyrovnat se ztrátou blízké osoby a případně přehodnotit své plány do budoucna.

U pojištění invalidity či trvalých následků úrazu je logika podobná, avšak pojistné částky výrazně vyšší. Důvodem je skutečnost, že zatímco v prvém případě rodina ztratila částku na straně příjmů, ale i nákladovou položku, invalidita přijde rodinu mnohem dráž. Na straně příjmů se inkasovaná částka sníží na úroveň invalidního důchodu, na straně výdajů se nic nezmění. Leckdy výdajové položky dokonce vzrostou. Člověk v takové situaci už asi nebude provozovat některé sporty, ovšem může se věnovat jiným. K tomu jsou  však nutné nákladnější propriety. Rovněž auto bude třeba upravit podle stupně postižení, doma vytvořit bezbariérové přístupy a používat mnoho dalších pomůcek. Na některé lze získat dotaci ze státních zdrojů, nikoli na všechny. Proto bychom měli zajistit, aby příjem rodiny pokud možno nepoklesl pod úroveň před nehodou. K tomu potřebujeme kapitál, který rozložen do vhodného portfolia bude vytvářet trvalý příjem ve výši rozdílu příjmu před nehodou a invalidního důchodu. V našem modelovém příkladu to budou částky 5 700 000,- a 1 900 000,-.

Třetím rizikem je dlouhodobé onemocnění. Opět je třeba porovnat výši nemocenské dávky ze státního sociálního zabezpečení s běžným příjmem. Zjištěný rozdíl kryjeme vhodným pojištěním, v našem případě na 300,- a 150,- korun denní dávky. Vzhledem k výši pojistného je rozumné zvolit karenční dobu cca jeden měsíc (karenční doba je období, po které pojišťovna ještě nevyplácí plnění, ačkoli již pojistná událost nastala – jde tedy o odklad zahájení výplaty náhrady příjmů). Třicet dnů rodina i s poklesem příjmů hravě přežije, zvláště má-li vytvořenu patřičnou likvidní rezervu. Odklad se nám vyplatí v podobě mnohem nižšího pojistného.

Pokud je rodina zadlužena, měla by mít kromě výše uvedených pojištění i zajištěno krytí dlužných částek, opět v poměru, v jakém členové domácnosti zajišťují rodinný příjem. Pro tyto účely jsou nejvhodnější pojištění s klesající pojistnou částkou. Ta víceméně kopíruje umořování dluhu. Pojištění je pak levnější než varianta s konstantní pojistnou částkou.

Bezesporu je lépe být zdravý a bohatý, než chudý a nemocný. Pokud nám ale osud ukáže svou ošklivější tvář, dostatečné finanční vybavení nepříznivou situaci hodně ulehčí. Za patřičné zabezpečení musíme ovšem zaplatit, a protože se jedná o riziková pojištění, jsou tyto peníze nenávratně ztraceny. Věnovali jsme je pojišťovně. Koupili jsme si za ně jistotu, že naše rodinné plány vyjdou za každého počasí.

A dobrá zpráva nakonec: jak postupně roste kapitálový a nemovitý majetek pro finanční nezávislost, stejnou měrou klesá nutnost pojištění shora uvedených rizik. Stáváme se tak pojišťovnou sami sobě a pojistné můžeme použít na příjemnější účely. A to je fajn, že…?

Tisknout stránku